Kvalitets- og miljøpolicyen er forankret i BMO sitt verdigrunnlag og utdyper hvordan vi skal etterleve de føringer dette gir:

Verdi for fremtiden :

– BMO skal rehabilitere infrastruktur innenfor samferdsel for de kommende generasjoner, og skape verdier for samfunnet, kunder, eiere og ansatte.  

 • Vi har som overordnet mål om rett kvalitet første gang, uten feil og mangler, dette skaper verdi for våre interesseparter 
 •  BMO skal aktivt og systematisk vise engasjement og forpliktelse til å bruke bærekraftige løsninger for å minimere klimaavtrykket for fremtiden. Herunder: 
  • Materialgjenbruk – Gjenbruk av masser og materiell  
  • Kjemikaliebruk – Substitusjonsvurdering, grønnere alternativer.   
  • Avfall – Sorteres og leveres til gjenvinning.
  • Utslipp – Organisatoriske og fysiske barrierer.  

Utførelse:

– Nytenkende, dyktige medarbeidere med arbeidsstolthet og «stå-på-vilje» skal skille oss fra andre aktører både når det gjelder kvalitet og kostnadseffektivitet.  

 • Våre ansatte er vårt viktigste konkurransefortrinn.  
 • Kjerneverdiene våre preger alle ledd i virksomheten og skal differensiere oss fra andre aktører:
  • Eierskap til eget håndverk og innfrielse av kundens forventninger.  
  • Driftig og «stå på vilje» 
  • Orden og ryddighet 
  • Entreprenørskap 
 • Kvalitet og kostnadseffektivitet er våre overordnede måleparametere.  
 • Kontinuerlig forbedring og fokus på erfaringsoverføring fra gjennomførte prosjekter, samt læring gjennom vår avviksregistrering og oppfølging.
 • Sikre at vi til enhver tid forstår og overholder gjeldende lovverk og krav

Fleksibilitet gir sunn vekst:

Geografisk fleksibilitet og sunn vekst skal prege prosjektporteføljen. BMO skal ha en moderne og nisjetilpasset maskin- og utstyrspark 

 • BMO skal med korte beslutningsveier og flat struktur være rigget for å kunne ta oppdrag på korte frister av komplisert art hvor som helst i landet.  
 • Aktiv risikostyring og evalueringer skal sikre sunn vekst i prosjektporteføljen.  
 • Vi skal vurdere innkjøp av maskiner og utstyr opp mot hvor energieffektive, støyende og miljøvennlige de er og velge de som gir minst klimautslipp.

Kundefokus:

Kultivere åpenhet og ærlighet samtidig som vi skal utøve entreprenørskap og kremmerånd. 

 • Vi skal være en åpen og direkte kontraktspart i kommunikasjon med kunden.  
 • BMO skal være en løsningsorientert entreprenør som kontinuerlig etterstreber å forbedre aktiviteter, produkter og tjenester for økt lønnsomhet.  
 • Rett kvalitet gir smidigere gjennomføring, bedre produkter og mer fornøyde kunder 

Nullvisjon:

BMO skal systematisk jobbe mot ett overordnet mål hvor vårt arbeid skal gjennomføres uten skader på person eller miljø.

 • Vårt HMS-system er hovedinstrumentet i nullvisjon-arbeidet. Sammen med relevante lover og forskrifter danner HMS-systemet vårt et rammeverk som alle ansatte og andre delaktige i prosjektene våre forplikter seg til å følge.
 • Alle skader og uønskede hendelser registreres og følges nøye opp for å avdekke årsak, og stadig forbedre oss med riktige tiltak i vårt interne kvalitets -og forbedringssystem. Tiltakene skal synliggjøres ved: 
  • Bevisstgjøring 
  • Erfaringsoverføring   
  • Kompetanseheving